กรุณาเลือกระดับชั้น เพื่อเข้ากลุ่มไลน์รายงานช้อมูลการมาเรียนและข้อมูลความประพฤติของนักเรียน
(สำหรับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง)