วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าแถว
ขาด
ลา
สาย
รอ
สถานะ
รายละเอียด
1.1
40
0
0
0
0
40
1.2
39
0
0
0
0
39
1.3
39
0
0
0
0
39
1.4
39
0
0
0
0
39
1.5
40
0
0
0
0
40
1.6
40
0
0
0
0
40
1.7
38
0
0
0
0
38
1.8
40
0
0
0
0
40
1.9
40
0
0
0
0
40
1.10
40
0
0
0
0
40
1.11
40
0
0
0
0
40
1.12
40
0
0
0
0
40
1.13
35
0
0
0
0
35
รวม
517
0
0
0
0
35