วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าแถว
ขาด
ลา
สาย
รอ
สถานะ
รายละเอียด
2.1
39
0
0
0
0
39
2.2
39
0
0
0
0
39
2.3
38
0
0
0
0
38
2.4
28
0
0
0
0
28
2.5
36
0
0
0
0
36
2.6
41
0
0
0
0
41
2.7
37
0
0
0
0
37
2.8
34
0
0
0
0
34
2.9
34
0
0
0
0
34
2.10
39
0
0
0
0
39
2.11
38
0
0
0
0
38
2.12
37
0
0
0
0
37
2.13
34
0
0
0
0
34
รวม
501
0
0
0
0
34