วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าแถว
ขาด
ลา
สาย
รอ
สถานะ
รายละเอียด
3.1
39
0
0
0
0
39
3.2
39
0
0
0
0
39
3.3
37
0
0
0
0
37
3.4
34
0
0
0
0
34
3.5
40
0
0
0
0
40
3.6
41
0
0
0
0
41
3.7
43
0
0
0
0
43
3.8
34
0
0
0
0
34
3.9
37
0
0
0
0
37
3.10
43
0
0
0
0
43
3.12
41
0
0
0
0
41
3.13
37
0
0
0
0
37
รวม
530
0
0
0
0
37