วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าแถว
ขาด
ลา
สาย
รอ
สถานะ
รายละเอียด
4.1
39
0
0
0
0
39
4.2
38
0
0
0
0
38
4.3
38
0
0
0
0
38
4.4
36
0
0
0
0
36
4.5
40
0
0
0
0
40
4.6
40
0
0
0
0
40
4.7
39
0
0
0
0
39
4.8
22
0
0
0
0
22
รวม
301
0
0
0
0
22