วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าแถว
ขาด
ลา
สาย
รอ
สถานะ
รายละเอียด
5.1
32
0
0
0
0
32
5.2
40
0
0
0
0
40
5.3
38
0
0
0
0
38
5.4
36
0
0
0
0
36
5.5
42
0
0
0
0
42
5.6
42
0
0
0
0
42
5.7
38
0
0
0
0
38
5.8
22
0
0
0
0
22
รวม
299
0
0
0
0
22