วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าแถว
ขาด
ลา
สาย
รอ
สถานะ
รายละเอียด
6.1
34
0
0
0
0
34
6.2
41
0
0
0
0
41
6.3
26
0
0
0
0
26
6.4
31
0
0
0
0
31
6.5
42
0
0
0
0
42
6.6
41
0
0
0
0
41
6.7
39
0
0
0
0
39
6.8
22
0
0
0
0
22
รวม
284
0
0
0
0
22